DWKaaps trilingual dictionary banner

Drietalige Woordeboek van Kaaps (DWK)

Trilingual Dictionary of Kaaps

Oo ons

Welkom by die tuisblad vannie Drietalige Woordeboek van Kaaps (DWK), n beskrywende korpusproject wattie eeste woordeboek van Kaaps sal ontwikkel.

Kaaps is een vannie tale in Suider-Afrika wat innie 1500s geskep is. Dit is vandag n belangrike taalbron virie sprekers van Kaaps wat innie Wes-Kaap en regoo Suid-Afrika vookom. Maa dit is oek een vannie mees marginaliseerde tale innie geskiedenis van ons land.

Academici, skrywers, aktiviste en taalkundiges voer al lank aan dat ons moet focus oppie:

 1. Die Taalkundige beskrywing van Kaaps.
 2. Die eenwording van die skryfstelsel.
 3. Die opvoedkundige vooruitgang van Kaaps vir akademiese geletterheid
 4. Die ekonomiese voordele van Kaaps.

In ‘n poging om tot hierrie fokuspunte by te dra, is die breër doel van hierrie project om die heersende negatiewe houdings en persepsies van Kaaps en sy sprekers te transformeer deur ‘n opvoedkundige hulpbron te produseer vir sosiale en akademiese geletterheidspraktyke in die onderwys, godsdienstige, kulturele, politieke en ekonomiese sfere wat deel vorm van osse demokratiese sameleweing. In hierrie opsig fokus os op die volgende doelwitte:

 • Ommie historiese wortels van Kaaps verder te belig.
 • Om by te dra totie huidige debate oo ie eenwording van die skryfstelsel van Kaaps.
 • Ommie gebruik van Kaaps in alle toepaslike modaliteite, platforms, genres, praktyke, optredes, interaksies en taalkundige landskappe te dokumenteer.
 • Ommie geleefde taalervarings van sprekers van Kaaps te beskryf.

Hierrie website bied aan inligting oorrie DWK project ennie redaksie, plaaslike en internasionale adviesraad, anne goetes, nuus en osse kontakbesonderhede.

About us

Welcome to the home page of the Trilingual Dictionary of Kaaps (TDK), a descriptive corpus project that will develop the first dictionary of Kaaps.

Kaaps is one of languages in Southern Africa created in the 1500s. It is today an important linguistic resource for its speakers found in the Western Cape and beyond. But it also one of the most marginalized languages in the history of our country.

For a long time, academics, writers, activists and linguists have argued that we need to focus on the:

 1. The linguistic description of Kaaps.
 2. The unification of the writing system.
 3. The educational advancement of Kaaps for academic literacy in basic and higher education.
 4. The media and economic benefits of Kaaps.

In an attempt to contribute to these foci, the broader aim of this project is to transform prevailing negative attitudes and perceptions of Kaaps and its speakers by producing an educational resource that will support social and academic literacy practices in the education, religious, cultural, political and economic spheres of our democratic society. Our specific goals are:

 • To shed further light on the historical roots of Kaaps.
 • To contribute to current debates about the unification of the writing system of Kaaps.
 • To document the use of Kaaps across all relevant modalities, platforms, genres, practices, performances, interactions and linguistic landscapes.
 • To describe the lived linguistic experiences of speakers of Kaaps.

This site provides information about the TDK project and the editorial board, local and international advisory board, valuable resources, news and contact details.

Kontak Os

  021 959 9398

  dwkaaps@uwc.ac.za

Centre for Multilingualism and Diversities Research (CMDR)
University of the Western Cape
Robert Sobukwe Road
Private Bagx17
Bellville
7535
SOUTH AFRICA