DWKaaps trilingual dictionary banner

SKENK | DONATE

Skenk

In die aanvangsfase vannie Drietalige Woordeboek van Kaaps (DWK) het os finansiering ontvang vannie Departement van Kultuursake en Sport (DKAS) ennie Sentrum vi Race, Etnisiteit, and Taal annie Universiteit van Kalifornia, Los Angeles. Sonder hierdie befondsing sou ossie die project kon implement nie. Os gloe datie voordeel vannie DWK ‘n positive, transformative impak sal maak op os meertalige samelewing, en met jou onnesteuning en vrygewigheid sal os die woordeboek van Kaaps besef. 

Ienige woordeboekproject is ‘n langtermynproject en vereis volgehoue finansiële onnesteuning. Donasies van u is vi os belangrik. Dit help om os se finansiële tekort te dek en versieke die toekomstige sukses vannie project.

Os wardee u onnesteuning vi hierrie project en osse ambisie ommie Drietalige Woordeboek van Kaaps (DWK) te ontwikkel, en verwelkom donasies, groot of klein, om te help met die voortgesette dokumentasie van Kaaps (innie algemeen) en meer spesifiek om te help met die:

  • Uitbrei van die redaksie wat die dokumentasie, argivering en redigering van die DWK-korpus en woordeboek sal administreer, implementer en bestuur.
  • Ondersteuning van ons plaaslike en internasionale adviesraad om die kwaliteit van die leksikografiewerk wat ons redaksie sal lewer te beoordeel.
  • Belê innie ontwikkeling van menselike hulpbrongkapsiteit deur middle van gespesialiseerde opleidingsprogramme en werkswinkels wat focus op korpuslinguistik en leksikografiese vaardigheidsverrykinge van personeel.
  • Ontwikkeling van DWK pasgemaakte woordeboektegnologie en sagteware om woordinskrywings, vertalings en die produksie vannie woordeboek te bestuur.
  • Voort gaan met die bestuur van DWK as ‘n navorsingsproject sodat ons studente en gemeenskapslede kan aanstel om die gebruik van Kaaps in die Wes-Kaap en Suid-Afrika kan dokumenteer.

As u ons wil ondersteun, vra ons bankbesonderhede vir elektroniese oordrag deur ‘n epos te stuur aan dwkaaps@uwc.ac.za

Donate

In the initial phase of the Trilingual Dictionary of Kaaps (TDK), we received startup funding from the Department of Cultural Affairs and Sport (DCAS) and the Center for Race, Ethnicity, and Language at University of California, Los Angeles. We would not have been able to implement the project. We believe that the benefit of the TDK will have a positive, transformative impact on our multilingual society and with your support and generosity we will realize the dictionary of Kaaps.

Any dictionary project is a long term project and requires sustained financial support. Donations from you are important to us. It helps to cover our financial shortfall and importantly secures the future success of the project.

We value your support for this project and our ambition to produce the Trilingual Dictionary of Kaaps (TDK) and therefore welcome your donation, large or small, to help with the continued documentation of Kaaps (in general) and specifically:

  • Expand the editorial staff that administer, implement and manage the documentation, archiving, and editing of the TDK corpus and dictionary.
  • Support our local and international advisory board to assess the quality of the lexicography work produced by our editorial staff.
  • Invest in human resource capacity development through specialized training programmes and workshops that focuses on corpus linguistics and lexicographical skills enrichment of staff.
  • Develop TDK customized dictionary technology and software to manage word entries, translations and the formatting, desktop layout and publication of the dictionary.
  • Continue running TDK as a research project to recruit students and community members to map the use of Kaaps in the Western Cape and beyond.

Should you wish to support us, request our banking details for electronic funds transfer by sending an email to dwkaaps@uwc.ac.za

Kontak Os

  021 959 9398

  dwkaaps@uwc.ac.za

Centre for Multilingualism and Diversities Research (CMDR)
University of the Western Cape
Robert Sobukwe Road
Private Bagx17
Bellville
7535
SOUTH AFRICA